English
Suomi

Sosiaalinen vastuu Algolissa

Algolin tavoitteena on olla kaikille sidosryhmilleen erinomainen ja haluttu kumppani. Henkilöstön merkitys yrityksen toiminnalle on erityisen merkittävä. Perheyrityksenä vaalimme yrittäjähenkisyyttä, mutkatonta yhteistyötä ja kykyä reagoida nopeasti. Sitoutunut ja vastuullinen henkilöstömme toimii arvojemme mukaisesti. Henkilöstömme tärkein tehtävä on luoda asiakkaisiimme ja liiketoimintakumppaneihimme pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.

Työntekijät ja työllistäminen

Monialayrityksenä Algol työllistää useiden eri alojen asiantuntijoita. Tyypillisiä työtehtäviä ovat myynnin ja markkinoinnin tehtävät yhdistettynä tekniseen tai terveydenhuoltoalan erityisosaamiseen. Algolin henkilöstön koulutustausta vaihtelee ammattitutkinnoista korkeakouluopintoihin. Monipuoliselle toiminnalle on eduksi, että henkilöstössä on sekä taustaltaan että kokemukseltaan erilaisia työntekijöitä, joiden osaamista yhdistämällä on mahdollisuus toteuttaa asiakkaan tarpeisiin pohjautuvat palvelut ja ratkaisut.

Rekrytoimme eri taustaisia ja eri ikäisiä työntekijöitä tilanteesta ja tarpeista riippuen. Tarjoamme myös työharjoittelu- ja opiskelupaikkoja nuorille työntekijöille työelämävalmiuksien ja ammattitaidon hankkimiseksi.

Avoimuuteen kannustava yrityskulttuuri

Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan vuoropuheluun ja vaikuttamiseen kehittämällä työvälineitä ja toimintatapoja avoimen keskustelun varmistamiseksi. Esihenkilötyön ja johtamisen käytännöt tukevat henkilöstöä arvostavaa johtamiskulttuuria. Henkilöstön palautekanavat läheltäpiti-tilanteista ja huolta aiheuttavista havainnoista auttavat nostamaan esiin toiminnassa ja toimintaympäristössä havaittuja puutteita. Esihenkilöitä valmennetaan ja ohjataan yhtenäisten toimintamallien avulla yhdenmukaiseen ja tasapuoliseen henkilöstön kohteluun.  

Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus

Turvallisuustyö Algolissa kohdennetaan ennen kaikkea tapaturmien ennaltaehkäisemiseen. Riskien arviointi ja turvallisuusraportit käsitellään johtoryhmien kokouksissa. Turvallisuustoimenpiteillä varmistamme, että käytössämme olevat tilat, laitteet ja työvälineet ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja työvälineitämme parantaaksemme turvallisuutta kaikissa toimipaikoissamme sekä omissa että asiakkaidemme tiloissa. Tavoitteemme on nollata työtapaturmien ja onnettomuuksien määrä. Toiminnan turvallisuutta arvioidaan tapaturmataajuudella sekä tapaturmista aiheutuneilla sairauspoissaoloilla. Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys varmistetaan säännöllisillä kehityskeskusteluilla ja henkilöstökyselyjen palautteilla.

Koulutus ja kehittyminen

Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia työtehtäviä ja hyviä mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Toimimme työnantajana vastuullisesti kannustamalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen sekä työn ja yksityiselämän tasapainoon. Meillä vallitsee kannustava ja uuden oppimista tukeva työilmapiiri.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja toiminnan eettisyys

Yrityksen arvoihin ja eettiseen koodiin pohjautuvalla toiminnalla varmistamme, että jokaisella työntekijällä on edellytykset suorittaa työnsä korkealla moraalilla ja tulla kohdelluksi työssään ihmisarvoa kunnioittaen. Eettiset ohjeemme viemme käytännön työhön säännöllisellä koulutuksella, joka koskee jokaista algolilaista kaikissa toimintayksiköissämmme koko toimialueellamme.

Aktiivinen toimija yhteiskunnassa

Olemme aktiivinen toimija talouselämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Luomme edellytyksiä muiden menestymiselle ja näin edistämme työllisyyttä ja hyvinvointia kaikilla markkinoillamme. Algolin edustajat ovat mukana usean elinkeinoelämä- ja toimialajärjestön sekä yleishyödyllisen yhteisön keskeisissä luottamustehtävissä. Teemme myös vuosittain mittavia lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin mm. tieteen, taiteen, ympäristösuojelun ja sosiaalisen työn alalla.

Tutustu sosiaalisen vastuun mittareihimme.