English
Suomi

Liiketoimintaperiaatteet

Tulosta dokumentti: Liiketoimintaperiaatteet (pdf)

Algol on monialakonserni, jolla on kokemusta kansainvälisestä kaupasta vuodesta 1894 alkaen. Toimitamme tuotteita ja ratkaisuja teollisuudelle ja terveydenhuoltoalalle. Algol-konsernin yhteistyökumppaniverkosto on maailmanlaajuinen ja yhtiöllä on toimipisteitä yhdessätoista eri maassa.

Algol-konsernin arvot ovat vastuunotto, yhteistyö ja kehitys. Arvot määrittävät tapaamme hoitaa päivittäistä liike-toimintaamme. Nämä liiketoimintaperiaatteet tukevat ja vahvistavat arvojen mukaista toimintaamme. Liiketoimintaperiaatteissa mainittujen nimenomaisten vaatimusten noudattamisen lisäksi toimimme tavalla, jolle on ominaista lakien ja säädösten, sopimusten ja muiden velvoitteiden sekä hyvien liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen ja kunnioittaminen.

Algol pyrkii luomaan asiakkaisiin, toimittajiin ja liiketoimintakumppaneihin pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet. Huolehdimme siitä, että liiketoimintakumppanimme tuntevat tässä esitetyt liiketoimintaperiaatteemme. Edellytämme liikekumppaneittemme harjoittavan liiketoimintaansa tavalla, joka on yhdenmukainen näiden periaatteidemme kanssa. Tarvittaessa selvitämme kohtuullisessa laajudessa, että kumppanimme toimivat tässä suhteessa odotustemme mukaisesti. Vastavuoroisesti kunnioitamme liiketoimintakumppaneittemme perusteltuja vaatimuksia meidän toimintatapojamme kohtaan.

1. Lainmukaisuus

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja muita säädöksiä, määräyksiä sekä yleisiä ja erityisvelvoitteita, sopimuksia, hyviä liiketoimintaohjeita ja käytäntöjä. Huolehdimme toimintamme asianmukaisesta dokumentoinnista ja varmistamme myös siten lain edellyttämien velvollisuuksien ja kirjanpitovelvollisuuden täyttämisen.

2. Työolosuhteet ja ihmisoikeudet

Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia, joita ovat muun muuassa mielipiteen- ja uskonnonvapaus, ihmisten tasa-arvoisuus sekä syrjinnän kielto. Emme hyväksy pakkotyötä tai lapsityövoimaa. Työnantajana noudatamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Kunnioitamme työntekijöidemme järjestymisvapautta ja yleisiä työehtosopimuksia. Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja varmistamme, etteivät he joudu häirinnän, syrjinnän tai väärinkäytösten kohteiksi.

Noudatamme kansallisessa lainsäädännössä tai soveltavassa työehtosopimuksessa määrättyä minimipalkkaa ja soveltavia ylityökorvauksia. Noudatamme sovellettavien lakien ja työehtosopimusten mukaisia työaikoja, tai lakien ja työehtosopimusten puuttuessa huolehdimme, että säännöllinen työaika on enintään 48 tuntia viikossa.

Huolehdimme, että työntekijöillä on vähintään yksi vapaapäivä jokaisessa seitsemän päivän jaksossa, ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

3. Lapsityövoima

Emme missään olosuhteissa työllistä lapsia, jotka ovat iältään alle työllistämisen sallivan laillisen vähimmäisiän. Jos tällaista ikää ei ole määritetty, vähimmäisikä on se ikä, jossa lapsi on suorittanut lakisääteisen pakollisen koulutuksen. Vähimmäisiän ylittäneitä lapsia ei voi palkata vaaralliseen työhön tai työhön, joka voi olla haitallinen lapsen henkilökohtaiselle kehittymiselle.

4. Työympäristön tervellisyys ja turvallisuus

Työympäristömme on terveellinen ja turvallinen. Noudatamme kaikkia terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Sovellamme toiminnassamme käytäntöjä ja toimenpiteitä, joiden avulla toteutamme tavoitteemme nollata työtapaturmien ja onnettomuuksien määrän. 

Kehitämme aktiivisesti keinoja työolojen ja työympäristön parantamiseksi sekä edistämme työntekijöittemme terveyden ylläpitämistä. Panostamme myös ympäristömme turvallisuuteen. Säilytämme, kuljetamme ja käsittelemme tuotteitamme turvallisella tavalla. Pyrimme varmistamaan toimittamiemme tuotteiden ja palveluiden turvallisen käytön.

5. Ympäristö

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Minimoimme toimintojemme ympäristövaikutukset ja käytämme luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme sisäisiä toimintojamme, käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti.

Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia ohjelmia, sitoumuksia ja säädöksiä, jotka soveltuvat toimintaamme. Optimoimme raaka-aineiden käyttöä ja otamme huomioon materiaali- ja resurssitehokkuusnäkökohdat. 

Järjestämme jatkuvaa ympäristökoulutusta henkilöstöllemme ja tiedotamme ympäristöasioista sidosryhmillemme.

6. Korruption ja lahjonnan torjuminen

Emme harjoita korruptiota, lahjontaa tai kiskontaa missään muodossa. Tämä koskee kaikkia suhteitamme niin viranomaisiin ja virkamiehiin kuin myös liiketoimintakumppaneihin tai kolmansiin osapuoliin. Algolin työntekijät eivät hyväksy tai tarjoa omasta tai minkään Algolin yksikön puolesta suoria tai epäsuoria etuja, joiden tarkoituksena on tai saattaa olla laittoman, asiattoman tai sopimattoman liiketoiminnan edistäminen tai henkilökohtaisten etujen saavuttaminen. Algolin työntekijät välttävät tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut saattaisivat olla ristiriidassa Algolin tai sen sidosryhmien etujen kanssa.

Emme missään tilanteessa osallistu mihinkään rahanpesuun liittyvään toimintaan.

7. Reilu kilpailu

Noudatamme kaikkia reilua kilpailua ja kilpailuoikeutta koskevia, toimintaamme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Emme osallistu toimintaan, joka voisi rajoittaa tai vääristää reilua kilpailua. Toimimme oikeudenmukaisesti, vilpittömästi ja rehellisesti myös kilpailijoitamme kohtaan.

8. Tietosuoja

Tiedostamme, että työntekijöiltämme, asiakkailtamme, toimittajiltamme tai muilta liiketoimintakumppaneilta saamamme tiedot voivat olla luottamuksellisia, salassa pidettäviä tai muuten arkaluonteisia. Suojaamme tiedot asianmukaisesti ja estämme niiden luvattoman luovuttamisen tai väärinkäytön.

9. Liiketoimintaperiaatteiden valvonta, toimeenpano ja kehittäminen

Näissä liiketoimintaperiaatteissa mainittujen vaatimusten noudattamista valvotaan Algol-konsernissa jatkuvasti kaikilla johdon tasoilla.

Vaatimusten noudattaminen muodostaa olennaisen osan jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa asemasta riippumatta. Sisäiset prosessimme, mukaan lukien sisäiset auditoinnit, on tarkoitettu helpottamaan näiden periaatteiden noudattamista sekä mahdollisten poikkeamien tunnistamista ja korjaamista. Asetamme sekä ryhmä- että yksilötasolla itsellemme jatkuvasti tavoitteita ja päämääriä, joiden avulla pyrimme varmistamaan liiketoimintamme kestävän kehityksen. Algol-konsernilla on olemassa järjestelmä, joka mahdollistaa ilmoituksien teon vihje- tai ilmoituskanavan kautta (whistleblowing-järjestelmä).

Marraskuussa 2020

Tulosta dokumentti: Liiketoimintaperiaatteet (pdf)